Non-Stokes drag coefficient in single-particle electrophoresis:New insights on a classical problem
  廖麦嘉, 魏名佐, 徐士鑫, 歐陽新喬, 沈平
  Chin.Phys.B. 2019, 28(8): 084701  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-08-05
First-principles study of the band gap tuning and doping control in CdSexTe1-x alloy for high efficiency solar cell
  杨竞秀, 魏苏淮
  Chin.Phys.B. 2019, 28(8): 086106  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-08-05
基于温度的亚稳态氧化石墨烯性能
  莫佳伟, 裘银伟, 伊若冰, 吴俊, 王志坤, 赵丽华
  物理学报. 2019, 68(15): 156501  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-08-05
钡作为掺杂元素调控铅基钙钛矿材料的毒性和光电特性
  王雪婷, 付钰豪, 那广仁, 李红东, 张立军
  物理学报. 2019, 68(15): 157101  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-08-05
Quantum Approach to Fast Protein-Folding Time
  Li-Hua Lu, You-Quan Li
  Chin. Phys. Lett.. 2019, 36(8): 080305  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-07-22
Magnetic Sensing inside a Diamond Anvil Cell via Nitrogen-Vacancy Center Spins
  Yan-Xing Shang, Fang Hong, Jian-Hong Dai, Hui-Yu, Ya-Nan Lu, En-Ke Liu, Xiao-Hui Yu, Gang-Qin Liu, Xin-Yu Pan
  Chin. Phys. Lett.. 2019, 36(8): 086201  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-07-22
光子芯片中类比引力的研究
  盛冲,刘辉,祝世宁
  物理. 2019, 48(7): 409-416  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-07-12
界面与低维体系的非线性光学研究
  刘鑫怡,刘韡韬
  物理. 2019, 48(7): 417-425  [摘要]   [全文]  出版日期:2019-07-12