Superconductivity at 55K in Iron-Based F-Doped Layered Quaternary Compound Sm[O1-xFx]FeAs
  REN Zhi-An;LU Wei;YANG Jie;YI Wei;SHEN Xiao-Li;LI Zheng-Cai;CHE Guang-Can;DONG Xiao-Li;SUN Li-Ling;ZHOU Fang;ZHAO Zhong-Xian
  Chin. Phys. Lett.. 2008, 25(6): 2215-2216  [摘要]   [全文]  出版日期:2008-05-31
FORM INVARIANCE OF APPELL EQUATIONS
  梅凤翔
  Chin.Phys.B. 2001, 10(3): 177-180  [摘要]   [全文]  出版日期:2005-06-12
Deterministic Secure Communication Without Using Entanglement
  CAI Qing-Yu;LI Bai-Wen
  Chin. Phys. Lett.. 2004, 21(4): 601-603  [摘要]   [全文]  出版日期:2004-04-01
Binary Cu--Zr Bulk Metallic Glasses
  TANG Mei-Bo;ZHAO De-Qian;PAN Ming-Xiang;WANG Wei-Hua
  Chin. Phys. Lett.. 2004, 21(5): 901-903  [摘要]   [全文]  出版日期:2004-05-01
Superconductivity in Hole-Doped (Sr1-xKx)Fe2As2
  CHEN Gen-Fu;LI Zheng;LI Gang;HU Wan-Zheng;DONG Jing;ZHOU Jun;ZHANG Xiao-Dong;ZHENG Ping;WANG Nan-Lin;LUO Jian-Lin
  Chin. Phys. Lett.. 2008, 25(9): 3403-3405  [摘要]   [全文]  出版日期:2008-08-29
Jacobi椭圆函数展开法及其在求解非线性波动方程中的应用
  刘式适, 傅遵涛, 刘式达, 赵强
  物理学报. 2001, 50(11): 2068-2073  [摘要]   [全文]  出版日期:2001-11-20
Non-equilibrium extrapolation method for velocity and pressure boundary conditions in the lattice Boltzmann method
  郭照立, 郑楚光, 施保昌
  Chin.Phys.B. 2002, 11(4): 366-374  [摘要]   [全文]  出版日期:2005-06-13
Form invariance and Lie symmetry of equations of non-holonomic systems
  王树勇, 梅凤翔
  Chin.Phys.B. 2002, 11(1): 5-8  [摘要]   [全文]  出版日期:2005-06-12